waiting
Email-cím:*
Név:*
Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot:*
Hozzájárulok, hogy a Kulcs Patikák Zrt. a személyes adataimat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, és hírlevelet küldjön számomra.
Legfrissebb:
Sky Parking ajánlat: -15% a reptéri parkolás árából Kulcs Kártyáddal!
Premio Travel ajánlat: 8% utazási kedvezmény Kulcs Kártyáddal!
Keresd non-stop patikáinkat hétvégén és éjjel is!
Kulcs Patikák

Adatvédelmi tájékoztató

A Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatvédelmi tájékoztatója

1. Bevezető

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a

Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2161 Csomád, József Attila utca 73.

Telefon: +36-1-444-9090

Elektronikus elérhetőség: office@kulcspatika.hu

Weboldal címe: www.kulcspatikak.hu

Képviseli: dr. Kőhalmi Ákos, igazgatóság elnöke

(a továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, valamint, hogy az adatkezeléssel érintett magánszemélyek, a www.kulcspatikak.hu weboldal látogatói, az egyes szolgáltatások igénybe vevők, valamint az egyéb partnereink megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az Adatkezelő elkötelezett, hogy a tevékenysége során teljes mértékben megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó, alábbiakban ismertetett jogszabályok előírásainak.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megismerhető a www.kulcspatikak.hu weboldalon, valamint az Adatkezelő székhelyén is.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

 • az Alaptörvényt;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

2. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Üzleti titok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

3. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lenniük ezen megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőnek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatnia kell az Érintetteket az adatkezelésről.

4. Az egyes adatkezeléssel járó tevékenységek, a kezelt adatok meghatározása, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

 

4.1.    Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő a weboldalán található elérhetőségein nyújt lehetőséget arra, hogy az Érintett email vagy telefonos megkeresés útján kapcsolatba léphessen vele.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, telefonszáma és email címe, illetve további, az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

 

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre irányuló kérelméig, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

 

4.2.    Hírlevélszolgáltatás

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.kulcspatikak.hu weboldalon keresztül van lehetősége az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni:

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, email címe és telefonszáma

Adatkezelés célja

 

az Érintett a hírlevél által értesülhet aktuális akciókról, ajánlatokról,

valamint a nyereményjátékokról

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a hírleveleket visszavonásig, illetve addig küldik az Érintettek részére, ameddig az Érintettek nem iratkoznak le a szolgálatásról, illetőleg ameddig nem kérik adataik törlését és az adatkezelés beszüntetését. Amennyiben az Érintett nem kíván több hírlevelet kapni, úgy arról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. Leiratkozás és törlési kérelem esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül.

 

4.3.    Sütik

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal és mobilapplikáció kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, amikor az Érintett a weboldalon böngészik, illetve a mobilapplikációt használja, előfordulhat, hogy weboldal és a mobilapplikáció nem fog teljeskörűen működni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

Az érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

 

4.4.    Közösségi média megjelenés

Az Adatkezelő az alábbi közösségi média oldalakat üzemelteti:

 • a Kulcs Patikák oldalt a Facebookon;
 • a kulcspatikak oldalt az Instagramon;
 • a Kulcs Patikák oldalt LinkedIn-en

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve és képmása

Adatkezelés célja

 

tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az Érintett önkéntesen leiratkozhat az oldalak követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

 

4.5.    Adatkezelés szerződéskötés- és teljesítés során

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik (megjelölhetik) a szerződésben a kapcsolattartó magánszemélyeket, és azok elérhetőségét.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés célja

 

A vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk b) pont)

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszony alapján az Adatkezelőt jogi kötelezettség megszűnésétől számított nyolc (8) évig

 

4.6.    Kamerarendszer üzemeltetése

Az Adatkezelő a 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. szám alatt található fióktelepén emberi élet és testi épség védelme, valamint vagyonvédelmi céljából kamerarendszert üzemeltet. Az egyes kamerák elhelyezkedését a fióktelepen kihelyezett kameratájékoztató tartalmazza.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett képmása

Adatkezelés célja

az emberi élet és testi épség védelme, valamint vagyonvédelem

Adatkezelés jogalapja

az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a székhelyén, a személy és vagyonvédelmet biztosítsa (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a rögzített kép- és hangfelvételt legfeljebb a rögzítéstől számított 3 hét elteltével megsemmisíti, kivéve, ha a további tárolást biztonsági esemény indokolja.

 

4.7.    Álláshirdetések

Az Adatkezelő anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, úgy az Adatkezelő további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást kér a pályázótól. Sikertelen pályázat estén az állásra jelentkezők külön hozzájárulásával az Adatkezelő megtarthatja az egyes pályázatokat abból a célból, hogy a későbbiekben állásajánlatával megkereshesse a korábban jelentkezőket.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, beszélt nyelvek, végzettsége, korábbi munkahelyek, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

Az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Amennyiben a beérkezett önéletrajzok további kezelése nem indokolt haladéktalanul, de legfeljebb 6 hónapig, sikertelen pályázat esetén a pályázó hozzájárulásával a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig

 

4.8.    Nyereményjátékok

Az Érintetteknek lehetőségük van részt venni az Adatkezelő által a közösségi média felületeken, a weboldalon vagy az akciós újságban meghirdetett nyereményjátékokban.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, lakcíme, telefonszáma, email címe

Adatkezelés célja

az Érintett részvétele a nyereményjátékban

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli

 

4.9.    Törzsvásárlói programokban való részvétel

Az Adatkezelő által meghirdetett törzsvásárlói programok egy olyan rendszerek, amelyben a résztvevők a Kulcspatikák tagpatikáiban, illetve az Adatkezelő partnereinél történt vásárlások során azonnali %-os kedvezményt kaphatnak egyes termékekre. Az Adatkezelő rögzíti, hogy az Érintett által a tagpatikákban megvásárolt termékekről nem szerez információt, ezért egészségügyi adatokat sem kezel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintettek neve, lakcíme, email címe és telefonszáma

Adatkezelés célja

 

az Érintett részvétele a törzsvásárlói programokban

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre iránti kérelméig

 

5. Adatfeldolgozók

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhetnek. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó neve

Elérhetősége

Feladatok

Bér-Vill Group Kft.

2030 Érd, Badacsonyi utca 69.

bérszámfejtés

Meta Platforms Ireland Limited

Írország, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2.

Facebook, Instagram

Google Ireland Limited

Írország, Gordon House, Barrow Street

Dublin 4.

Google Analytics

SHT Audit Kft.

2100 Gödöllő, Damjanich János utca 113.

könyvvizsgálat

Media Exchange Kft.

1132 Budapest, Victor-Hugo utca 11-15. 4. em. 04004.

tárhelyszolgáltatás

ANDOCSEK Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1024 Budapest, Buday L utca 12.

IT szolgáltató

Microsoft Clarity

 

sütik

Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.

jogi szolgáltatás, adatvédelmi tisztviselő

A Kulcs Patikák tagpatikái, mint adatfeldolgozók

A tagpatikák, mint adatfeldolgozók elérhetőségét a www.kulcspatikak.hu/patikakereso linken találja.

 

 

5.1.    Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

5.2. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során a vele szerződött orvosok adatfeldolgozóként járnak el. Az orvosok az adatkezelést érintő döntés nem hozhatnak, kizárólag tanácsadást, és konzultációt nyújtanak az Érintettek, mint páciensek részére.

A tagpatikák, mint adatfeldolgozók elérhetőségét a www.kulcspatikak.hu/patikakereso linken találja.

5.3. A további adatfeldolgozók adatvédelmi tájékoztatóinak a gyűjteménye:

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://help.instagram.com/519522125107875

A Microsoft Clarity adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken találja:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken találja:
https://www.drsziklai.hu/assets/adatkezelesi-tajekoztato-sziklai-andrejszki-ugyvedi-iroda.pdf

6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő birtokába jutott adatokat személyes adatokat az Adatkezelő főszabály szerint az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat a székhelyén, a saját informatikai rendszerében, továbbá a tárhelyszolgáltatásért felelős Adatfeldolgozók szerverein tárolja.

Az Adatkezelők kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően, az Érintettek jogait szem előtt tartva gondoskodnak az adatok biztonságáról.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetnek, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatják az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

A személyes adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatvédelmi tisztviselő ellátja az Adatkezelőt az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az Érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az Adatkezelő működését.

Neve: Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda

Elérhetősége: dpo@drsziklai.hu

Az Érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

9. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módon, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az Érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az Érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen vagy postai úton is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig kötelesek arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Az Adatkezelő törli továbbá az Érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt. A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az adatok helyesbítése

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti Adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik Adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálniuk kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az email fiókban elérhetőek lesz az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

11. Záró rendelkezések

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés új céljáról. Az új célból történő adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg - amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás – ha az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintett is hozzájárul.

Az adatvédelmi tájékoztató visszavonásig érvényes, személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő teljes szervezeti egységére, adatfeldolgozóira, foglalkoztatottakra, tisztségviselőire, az alkalmazottakra és a megbízási jogviszonyban állókra.

Az adatvédelmi tájékoztatót évente, illetve a közösségi vagy hazai jogszabályváltozás esetén felül kell vizsgálni. A tájékoztatót csak az Adatkezelő jogosult módosítani.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. április 15. napjától érvényes.

Kulcspatikák Zrt.

Kőhalmi Ákos igazgatóság elnöke

 

Ez is érdekes

Online Home Fitness ingyen

Online Home Fitness ingyen

Gondoltad volna, hogy Kulcs Kártyáddal könnyen tehetsz az egészségedért? A Kulcs Patikák HOME FITNESS oldalán ingyenes, szakszerű edzés sorozat várja az érdeklődőket. Lépj be és kövesd Gyócsi Dóri gerinctréner és jógaoktató, valamint Nagy Amarilla gyógytornász szakszerű edzéseit, például a szenior tornasorozatot vagy a sokat ülők számára készí­tett preventí­v formatornát. Kattints ide, lépj be Kulcs Kártya számoddal és kezdődhet a torna!

Tovább »

Milyen ritka a RITKA BETEGSÉG?

A ritka betegségek olyan betegségek, amelyek az átlagos népességhez viszonyí­tva kevés embert érintenek. Európában például egy betegség akkor tekinthető ritkának, ha több mint 2000 emberből mindössze egyet érint.

Ritka betegségek ezrei léteznek. Mí­g közel minden genetikai eredetű betegség ritka betegség, nem minden ritka betegség genetikai eredetű. Léteznek igen ritka fertőző betegségek is, valamint autoimmun betegségek is ritka rákmegbetegedések.

Napjainkig számos ritka betegség oka tisztázatlan, ezért az általánosan előforduló betegségekre berendezkedett egészségügyi ellátó rendszerekben nincs könnyű helyzete egy ritka betegséggel küzdőnek.

Erre hívja fel a figyelmet a február 28-i világnap.

Központi elérhetőségek

Kapcsolat

Cí­m: 1117 Budapest
Hunyadi János út 16.

Telefon: +36 1 444 9090 (hétfő-péntek 8:00-17:00 óra)

E-mail: office@kulcspatikak.hu

Facebook: facebook.com/kulcspatikak

Patikakereső

PatikakeresőHa patikáinkat közvetlenül szeretnéd elérni,
használd a patikakeresőt!
Ár- és készletinformáció iránt érdeklődj patikáink elérhetőségein.

Ha patikáinkat közvetlenül szeretné elérni, használja a patikakeresőt!

Partnereink:

Baba-Mama Tudakozó Partner Kártya Kft. Grafcom Media Kft.